Tuesday, August 14, 2012

ഖുര്‍ആനിനു മുന്നില്‍ ഒരു മതേതരവാദി


 A¯mgw Ign-¡p¶ amk-¯n am{Xta Rm³ JpÀ-B³ adn¨p t\m¡m-sdm-Åp.. \mS³amÀ¡p da-fm³ Bbm A¯m-g¯n\p tijw Dd-§m³ ]än-Ã. t\m¼p Ime¯p Bsc-¦nepw sshIn Hm^o-kn-se-¯n-bm ImWp-¶-hÀs¡mcp Nncn-bmWv. h¶-bmÄ N½-temsS adpNncn-bpw. A¯mg tijw aqSn-¸p-X-¨m Ac Znhkw eohv Dd-¸m-bn. hoSn-s\-Ãm-hcpw aqSn-¸p-X-¨p-d-§p-¶, kabw XWp¸pw, ]pX-¸nsâ KÔhpw sNÀ¶v Dd¡-¯n-te¡p hio-I-cn-¡p¶ \nan-j-§Ä, sNdp-Nm-ä-temSp IqSnb agbpw tNÀ¶v Dd¡w C{X Bkzm-Zy-I-c-am-WtÃm F¶v Akq-b-tbmsS t\m¡n-bn-cn-¡p-t¼m-gmWv Rm³ JpÀ-B³ I¿n-se-Sp-¡p-I.

Ipd-s¨-s´-¦nepw HmXn-s¡m-­n-cp-¶m GtXm ]pcm-X-\-amb Hcp ഭാjm NnÓ¯n-te-¡p hÃ-t¸m-gp-apÅ Fsâ bm{X XpS-cpw.
       Ip«n-¡m-es¯ a{Zkm ]mT-§Ä¡v tijw F§s\-bmWp JpÀ-B-\n \n¶pw C{X AI-¶Xv? s]m¶m\n en]n-bn I\-¯n-se-gp-Xnb JpÀ-B³ hnc sh¨v hmbn-¨n-cp-¶-Xm-Wv. hmhn-sâ-bpw, dmCsâ I«n IqSnb ASn-h¯v sh¨ hnc-en sXäp-t¼mÄ hoW ASn-¸m-Sp-IÄ HmÀ½-h-cp-¶p.-D-¸-bp-sS, DkvXm-Zn-sâ.. 

dkvap Dkvam-\n-bnse saenª A£-c-§Ä {]bm-k-am-bn-cp-¶p. Bh-iy-an-Ãm-sX-bn-«n-cn-¡p¶ hm വും, dm ഉം ]e-t¸mgpw I¬^yq-j-\m-¡n. F¶mepw hÃ-t¸m-gp-sam-cn-¡Â, hntij Znh-k-§-fnÂ, D½-bpsS kt´m-j-¯n\v Ah HmXn. D¨m-c-¯nsâ Xmf-¯n-¶-¸pdw B enJn-X-§-fpsS A´-k¯ A\y-am-bn-cp¶p.
      
HSp-hn-es¯ XhW kplr¯v dkmJv KÄ^n \ns¶-¯n-b-Xn ]ns¶ hnip² {KÙs¯ Rm³ amän h¨p. Ah³ ]dª IY-I-fn \nd-¯n-sâbpw, hÀK-¯n-sâbpw t]mcna ]mSp¶ Ad-_n-I-fm-Wp-­m-bn-cp-¶-Xv. shfp¯ sXmen-bpÅ bqtdm-]ys\ k¡-cn-¨n-cp-¯p-I-bpw, AhÀWs\ Ifn-bm-¡p-Ibpw sN¿p¶ Ad-_n-bpsS ]pOw. s]t{Sm tUmf-dn \nd-ªm-Sp¶ kar-²n-bpsS X¼p-cm-¡ ള്. cmPm-¡-·m-cpsS JP-\m-hn \ns¶-Sp¯ ]W-¯m {]nâv sNbvX dkvap Dkvam\n apkvl^pIÄ. {]hm-N-Isâ P·`qan-bp Pohn-¡p¶ (a¡/aZo-\), [mcm-f-ambn JpÀ-B-t\m-Xp¶, AXv A¨-Sn-¡p¶ Hcp P\X C{X-ta hÀK/hÀW hnth-N\w ImWn-¡p-¶p-sh¶ Andhv JpÀ-Bs\ AIse \nÀ¯m³ Fs¶ t{]cn-¸n-¨p. Ad-_n-I-fpsS `mj-bnÂ, kwkvIm-c-¯n ]nd¶ JpÀ-B-\n\v F§-s\-bmWp Cu KXn-bp-­m-hp-¶Xv?      alm sI«n-S-§Ä ]Wn-bp¶ "Burj Khaleefa’ ssiJp-amÀ, ]mh-§Ä¡v ssI apdn-¡Â sXm«v Xq¡ns¡mÃp-¶Xp hsc in£ sImSp-¡p¶ ITn\ hyh-Ø-IÄ. Gjy-\m-{^n-¡-c-t\mSp Ah-K-W\ ImWn-¡p-¶-hÀ, ChÀs¡m¶pw ]cn-hÀ¯\w kmധy-am-¡m¯ JpÀ-B³ C´y-bn Pohn-¡p¶ ]mhw Hcp atX-Xc hmZn-s¡-´n-\mWv?
 
asäÃm atX-Xc hmZn-I-tfbpw t]mse Rm\pw C§s\sbm-s¡-bmWv kwkm-cn-¡m-dv. F¶mepw PohnXw h¶p Nm©m-Sp-t¼mÄ, `oXn-s¸-Sp-¯p-t¼mÄ Cu atX-Xc apJw hn«v Rm³ N]-e-\m-Ipw. hnip² {KÙw B \nan-j-§Ä F\n¡p hnf-¡mbn hcpw. "aAv\m' And-bm-¯-Xn-\m AXnsâ A´-kmcw F\n¡p shfn-hm-bn-¡n«pw AXnsâ Xmf-¯n Fsâ apdn-b³ Ad-_n¡pw kuµcyw ssIh-cpw. sIm¨v Ip«n-IÄ apdn hm¡p-I-fm ]d-bp¶ t]m Rm³ HmXnb JpÀ-B³ hN-\-§Ä ]nSn-X-cm¯ GtXm AÛp-X-tem-Is¯ Ipdn¨v Fs¶ tamln¸n-¡pw, `oXn-s¸-Sp-¯pw. At¸mÄ And-tb-­-sXÃmw Hfn-¸n¨p sh¨ GtXm in ലാ enJn-X-§-fmbn B hN-\-§Ä \ne-sIm-Åpw. AXnsâ iàn kuµ-cy-§-fn Rm³ ]nt¶bpw ]nt¶bpw ap§n-\n-hÀ¶p sImt­-bn-cn-¡p-¶p..

ഖുര്‍ആന്‍ പാരായണം, പൊന്നാനി ലിപി, മദ്രസ, ഓത്തു പള്ളി, റമളാന്‍, റസ്മുല്‍ ഉസ്മാനി, മതേതരവാദികള്‍, കേരളം, ബുര്‍ജ് ഖലീഫ, ശൈഖ്, മക്ക

Thursday, August 9, 2012

ഒരു യുഗത്തിന്‍റെ അന്ത്യംയത്തീംഖാനയുടെ അകത്തെ വിശാലമായ മുറിയില്‍, പരുക്കന്‍ നിലത്തിട്ട കട്ടിലില്‍ കുഞ്ഞാതു ഹാജി നിശ്ചലനായി കിടന്നു. മൗനം ഉറഞ്ഞു കൂടി നിന്ന നിമിഷം. ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന മുഖത്തിനു ഒരു യാത്രാ മൊഴിയുടെ സന്ദേഹം മാത്രം. ശാന്തം...സ്വസ്ഥം. തലേന്ന് രാത്രി മുഴുവന്‍ പെയ്ത മഴ കണ്ണീരായിരിക്കണം. ഇപ്പോള്‍ പ്രഭാതത്തിനു ഒരു നഷ്ടപ്പെടലിന്റെ ഏകാന്തതയുണ്ട്, നനവുണ്ട്, ഒരു യാത്രാ മൊഴിയുടെ പതര്‍ച്ചയുണ്ട്.

              പുതുതായി ജോലി കിട്ടിയവരെയെല്ലാം യത്തീംഖാന ഹാളിലേക്ക് വിളിച്ച ദിവസം. പരിഭ്രമമായിരുന്നു എല്ലാവര്‍ക്കും. കുഞ്ഞാതു ഹാജി ഇപ്പോള്‍ കിടക്കുന്ന അതേ മുറി. ഞങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ കാലത്തിനു കെടുത്താനാവാത്ത ഒരു വിളിക്കു മരം പോലെ  കുഞ്ഞാതു ഹാജി ഇരുന്നു. പിന്നെ സൗമ്യമായി, വേദനയോടെ യത്തീംഖാനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, കോളേജ് സ്ഥാപിതമായതിനെ കുറിച്ച്...
കേട്ടിരിക്കുംതോറും ആ ശബ്ദം അകന്നകന്നു പോകുന്ന പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. നിറയെ സ്നേഹം പകര്‍ന്ന മനസ്സില്‍ നിന്നും വാക്കുകള്‍ തൊണ്ടയില്‍ കുരുങ്ങിക്കിടന്നു. ഒടുവില്‍ ഒരു കരച്ചില്‍ പോയ കാലത്തിന്റെ വേദനയത്രയും കുഞ്ഞാതു ഹാജി പറയാതെ പറഞ്ഞു. ബന്ധങ്ങളുടെ കെട്ടുപാടുകളില്‍ നിന്നും ഒരു അപ്പൂപ്പന്‍ താടി കണക്കെ വേര്‍പെടാന്‍ കൊതിച്ച ഞാനും അപ്പോള്‍ ഒരു തുള്ളി കണ്ണീര്‍ പൊഴിച്ചു.

              പറയുമ്പോഴോക്കയും കോളേജും, യത്തീംഖാനയും ആയിരുന്നു ആ വാക്കുകളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഏറ്റവും അവസാനം എഷ്യാനെറ്റ്‌ ചാനലിന്‍റെ ‘കണ്ടതും കേട്ടതും’ ആ ഒരു പ്രാര്‍ത്ഥനയാണ് നിറഞ്ഞു നിന്നത്.

             അല്‍പാല്‍പമായി പെയ്യുന്ന ഏ മഴയിലൂടെ തിരിച്ചു നടക്കുമ്പോള്‍ വഴിവക്കിലെ ഒരു തണല്‍ മരം കൂടി നഷ്ടമായതിന്റെ ചൂട് എന്‍റെ ഹൃദയം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.